Chuyển tới nội dung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

26.04.2020

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1.1. Một số thông tin v cơng trình đào tạo

- Tên chương trình

    + Tiếng Việt:

Quản lý đất đai

   + Tiếng Anh:

Land Administration

- Trình độ đào tạo:

Đại học

- Ngành đào tạo:

Quản lý đất đai

- Mã số:

7850103

- Thời gianđào tạo:

04 năm

- Loại hình đào tạo:

Chính quy

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp

    + Tiếng Việt:

Kỹ sư Quản lý đất đai

   + Tiếng Anh:

Engineer of LandAdministration

1.2. Mục tiêu đào tạo

1.2.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo đại học ngành quản lý đất đai đào tạo kỹ sư Quản lý đất đaicó kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành, có đủ năng lực và trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý đất đai; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc trong dịch vụ về đất đai; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo kỹ sư Quản lý đất đai đạt được các kiến thức, kỹ năng sau:

a) Kiến thức

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong quản lý, sử dụng đất để phát triển kiến thức mới; có kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

b) Kỹ năng

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong quản lý đất đai;

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các chủ đề chính trong công việc ngành quản lý đất đai; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống trong quản lý đất đai thường gặp; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công tác quản lý đất đai.

c) Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

d) Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

2. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ (TC)phải tích lu

132

Trong đó:

 

  • Khối kiến thức Giáo dục đại cương

(Không tính các môn học GDTC, GDQP-AN)

35

           + Bắt buộc:

(33)

           + Tự chọn:

(02)

  • Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

97

  • Kiến thức cơ sở ngành

34

           + Bắt buộc:

(28)

           + Tự chọn:

(06)

  • Kiến thức ngành

51

           + Bắt buộc:

(33)

           + Tự chọn:

(18)

  • Kiến thức thực tập và đồ án tốt nghiệp

12