Chuyển tới nội dung

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục ngành Quản lý đất đai

26.04.2020

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là một quá trình xem xét chất lượng giáo dục từ bên ngoài, để khảo sát, đánh giá, từ đó giúp các cơ sở giáo dục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 5 năm với 4 bước: Tự đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh giá; Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, qua đó từng bước đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trải qua đầy đủ các bước của quá trình đánh gia,  chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã  chứng nhận Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành quản lý đất đai - trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đạt chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỉ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 82%.

Đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục là lời tuyên bố tới các bên liên quan về hiện trạng chất lượng của khoa Quản lý đất đai, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trước tiên, việc tự nguyện đăng ký kiểm định được xem là lời cam kết về chất lượng đào tạo mà nhà trường mang lại cho người học và các bên liên quan khác như: nhà tuyển dụng, các đối tác, xã hội. Thêm vào đó, hoạt động đánh giá ngoài được thực hiện thông qua bên thứ ba là các chuyên gia có kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học, có chứng nhận đào tạo kiểm định viên và/hoặc thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục sẽ mang tính khách quan cao trong việc công nhận chất lượng của nhà trường. Vì vậy, kết quả kiểm định cung cấp cho các bên liên quan những thông tin kịp thời, chính xác để xác nhận chất lượng đào tạo của nhà trường, từ đó có cơ sở lựa chọn các dịch vụ phù hợp.