Chuyển tới nội dung

Bộ môn Công nghệ  thông tin trong Quản lý đất đai

01.06.2021

Bộ môn Công nghệ  thông tin trong Quản lý đất đai  được thành lập theo Quyết định số 3886/QĐ-TĐHHN ngày 19/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn là đơn vị chuyên môn trực thuộc Khoa Quản lý đất đai, có chức năng giúp Khoa thực hiện các nhiệm vụ đào tạo ở các trình độ đại học và sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Công nghệ thông tin trong Quản lý đất đai  và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân công của Khoa, Trường. Bộ môn hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

2. Đội ngũ giảng viên

TT

Họ tên

Trình độ

Chức vụ

1

Vũ Lệ Hà

ThS. NCS

Phó trưởng bộ môn

2

Đặng Thanh Tùng

ThS. NCS

Giảng viên

3

Đào Mạnh Hồng

ThS

Giảng viên

4

Đỗ Như Hiệp

ThS. NCS

Giảng viên

5

Tăng Thị Thanh Nhàn

ThS. NCS

Giảng viên

6

Bùi Thị Cẩm Ngọc

ThS. NCS

Giảng viên

7

Định Thị Thanh Huyền

ThS

Giảng viên

8

Đào Đình Đức

ThS

Giảng viên

9

Nguyễn Trọng Trường Sơn

ThS

Giảng viên

10

Đặng Thu Hằng

ThS

Giảng viên

Bài viết khác